Adatkezelési tájékoztató

 

Az Adatkezelő adatai

Név: Tarjányi Ágoston Péter
Cím: 2600 Vác, Deákvári főút 55/b

Weboldal: www.bizalommarka.hu


Nyilatkozat

 

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak megfelelően kezeli. Minden esetben megteszi azokat az intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek. 


A szabályzat kialakítása során figyelembe alkalmazott jogszabályok


• 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 
• 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
• 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
• 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról 
• 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

Az adatkezelő vállalja a szabályzat betartását és kéri, hogy regisztrált felhasználói is fogadják el a jelen szabályzat rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi. 

 

Milyen adatokat kezel az adatkezelő

 

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

 

Az adatkezelő az általa működtetett honlapon a következő adatokat gyűjti és kezeli:

 

1, Név

2, Email cím

 

A fenti adatok megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez.

 

Hírlevél

 

Az adatkezelő a regisztrált felhasználóknak a megadott email címre általában hetente, de legfeljebb naponta egyszer online hírleveleket küld.

A hírlevél kiküldése különböző okokból lehetséges.

 

1, Az oldal tartalmi frissítéseiről tájékoztatja a felhasználót

2, Marketing célból, ajánlatokat tartalmazó hírlevél kézbesítése

 

Kapcsolat felvétel

 

Amennyiben a felhasználó a kapcsolat felvételi űrlapon regisztrál, az adatkezelő a megadott email címre semmiféle hírlevelet nem küld ki előzetes beleegyezés nélkül.

 

Az adatkezelés időtartama

 

Az adatokat az adatkezelő mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

 

Analitika, közösségi hálózatok, remarketing

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja web-analitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat.

A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A web-analitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel.

Jelenleg a web-analitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében. 

Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtathat.

Cookie-k (sütik) kezelése

A fenti szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. 

Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. 

További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható:

Google: http://www.google.com/privacy.html

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Az adatok tárolásának helye

Az adatkezelő az adatokat a Magyar Hosting Kft. szerverein tárolja bérelt tárhelyen.

Cégnév: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám: 23495919-2-41

EU-s közösségi adószám: HU23495919

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

Bankszámlaszám: 10701049-49390807-51100005 (CIB Bank Zrt.)

IBAN bankszámlaszám: HU83-1070-1049-4939-0807-5110-0005

SWIFT kód: CIBHHUHB

Az adatok védelme

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a

·         jogosulatlan hozzáférés,

·         megváltoztatás,

·         továbbítás,

·         nyilvánosságra hozatal,

·         törlés vagy

·         megsemmisítés, valamint a véletlen

·         megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az felhasználók jogai

1.    A tájékoztatáshoz való jog

A felhasználók az adatkezelés során tájékoztatást kérhetnek az adatkezelésről. A felhasználó az általa megadott elérhetőségre 25 napon belül tájékoztatást az Infotv. 15. paragrafusa alapján.

2.    Helyesbítéshez való jog

A regisztrált felhasználóknak joguk van az adataik javítását, vagy változás esetén azoknak a módosítását kérni emailben. Az adatkezelő vállalja, hogy 25 napon belül eleget tesz a kérelemnek.

3.    Törléshez való jog

A regisztrált felhasználóknak joguk van az adataik törlését kérni emailben. Az adatkezelő vállalja, hogy 25 napon belül eleget tesz a kérelemnek.

Jogorvoslat

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest,Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: naih.hu